คุณ สวัสดิ์ หอรุ่งเรือง
ประธานกรรมการบริหาร
 
พล.ร.อ. วิเชษฐ์ การุณยวนิช
รองประธานกรรมการบริหาร
 
พล.ร.ท. ทนง ศิริรังษี
รองประธานฯและ ที่ปรึกษาประธานฯ
 
คุณ ชวลิต เศรษฐเมธีกุล
รองประธานกรรมการบริหาร
 
คุณ สุนทร ฉายแหลมหลัก
กรรมการ
 
คุณ นุชนารถ หอรุ่งเรือง
กรรมการ
 
คุณ วิกิจ หอรุ่งเรือง
กรรมการ
 
คุณ ประวิม หอรุ่งเรือง
กรรมการ
 
   

 

Sriracha Harbour Public Company Limited
Port Office : 31/4 moo 4, Surasak, Sriracha, Chonburi 20110
Tel. +66(0) 038-773-069-76, 038-773-76, 038-773-078-81
Bangkok Office : 9 U.M. Tower 17th Fl., Ramkhamhaeng Rd., Bangkok 10250
Tel : 662-719-9631-6 Fax: 662-719-9629