ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553 ท่าเรือฯ ได้จัดตั้งฝ่ายความปลอดภัยฯ
เป็นฝ่ายควบคุมดูและและกำหนดระเบียบ, วิธีการปฏิบัติงานรวมถึงการพัฒนาระบบ และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการขนถ่าย
สินค้าทุกประเภท เพื่อให้ห้มีความปลอดภัยขณะทำงานและ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
โดยท่าเรือฯ ได้จัดหาอุปกรณ์ และวางแผนจัดทำโครงการในอนาคตดังนี้ ;
1. รถน้ำดับเพลิง
- ป้องกันเหตุเพลิงไหม้ภายในท่าเรือ เพื่อความปลอดภัยแก่ลูกค้าและสินค้าที่ฝากเก็บ และขนถ่ายผ่านท่าเรือฯ
- ใช้น้ำจากรถดับเพลิงฉีดล้าง ถนน และบริเวณที่รถบรรทุกสินค้าเข้า - ออก ขณะขนถ่ายสินค้า
ลดฝุ่นละออง และการฟุ้งกระจายสินค้า ที่ก่อมลภาวะในเขตท่าเรือและบริเวณใกล้เคียง
อีกทั้งใช้ฉีดพรมสินค้า ณ ข้างลำเรือขณะขนถ่ายและลานพัก เพื่อลดฝุ่นและการฟุ้งกระจายของสินค้า
2. รถดูดฝุ่น
- เพื่อใช้ทำความสะอาดรอบบริเวณท่าเรือ และหน้าท่าที่มีการขนถ่ายสินค้าซึ่งมีประสิทธิภาพในการทำความสะอาดเก็บกวาดฝุ่นละอองขนาดเล็ก
  และเบาลดปริมาณฝุ่นละอองที่สร้างมลภาวะแก่สิ่งแวดล้อมทั้งบนบก และในน้ำทะเล
3. จัดทำระบบ ISO 9001 , ISO14001 , OHSAS18001
ได้มีการจัดทำระบบบริหารคุณภาพ ISO , การจัดการสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภายในบริษัทฯ
เพื่อให้เป็นมาตรฐานที่ยอมรับ (อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำ)
4. ระบบล้างล้อรถบรรทุกก่อนออกจากเขตท่าเรือฯ และระหว่างการขนถ่ายสินค้า
- จัดทำ ช่องทางล้างล้อรถบรรทุก เข้า - ออก ที่ทำการขนถ่ายสินค้าในเขตท่าเรือฯ เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองและ เศษสินค้า
จากการทำงานที่อาจมีผลกระทบต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม
 
5. การตรงจวัดคุณภาพอากาศ , น้ำทิ้ง และน้ำทะเล
- จัดการตรวจวัดคุณภาพอากาศ และน้ำทะเล 2 ครั้ง/ ปี ให้คุณภาพอยู่ในระดับมาตรฐานของการอุตสาหกรรมและท่าเรือ
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดหามาตรการใหม่ และปรับเปลี่ยนของเดิม เกี่ยวกับความปลอดภัยการทำงาน
และสิ่งแวดล้อม ให้มีคุณภาพ, ป้องกัน และลดปัญหาดังกล่าวในการทำงาน
6. จัดระบบจราจร เข้า - ออก ในเท่าเรือฯ
- ในระหว่างขนส่งสินค้า ภายในท่าเรือให้เกิดความปลอดภัยฯ รวมถึงการปรับปรุงเส้นทางจราจร ป้ายเตือน และ
การตรวจสอบการเข้า - ออกภายในการขนส่งที่ท่าเรือที่เหมาะสม
7. คู่มือความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ได้มีการจัดทำระบบความปลอดภัยในพื้นที่การปฏิบัติงาน และการควบคุมการทำงานที่ถูกต้อง โดยการจัดทำ
คู่มือ กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง และการปฏิบัติงานของพนักงานที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่บริษัทฯ
ท่าเรือ ที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน คุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นต้น
8. จัดทำแผงรั้วกั้น ป้องกันสินค้าฟุ้งกระจายขณะขนถ่าย
- ท่าเรือฯ ได้สร้างรั้วกันฝุ่นรอบบริเวณท่าเรือฯ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของสินค้าที่มีการขนถ่ายในเขตท่าเรือฯ
 
9. จัดทำโครงการตอบแทนแก่สังคมและชุมชนรอบบริเวณท่าเรือ
ท่าเรือฯ จะจัดทำโครงการเพื่อมวลชน ที่มีประโยชน์และคุณค่าคืนกลับสู่ สังคมและชุมชุนบริเวณรอบท่าเรือฯ
อาทิเช่น ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน, สนับสนุนด้านกีฬา และกิจกรรมของชุมชน, ทำความสะอาดถนนสาธารณะ