คำนิยาม

ความหมาย

1. พนักงาน  พนักงานท่าเรือศรีราชาฮาร์เบอร์
 
2. ท่าเรือ  ท่าเรือศรีราชาฮาร์เบอร์
 
3. วัน  ระยะเวลาจาก 00.00 นาฬิกา ถึง 24.00 นาฬิกา ของวันนั้นๆ เว้นแต่จะกำหนดเป็นอย่างอื่น 
4. เดือน  เดือนตามปฏิทิน (CALENDAR MONTH)
 
5. เรือ  เรือสินค้าหรือเรือเดินทะเลอื่น ๆ เว้นแต่จะกำหนดเป็นอย่างอื่น
 
6. เรือจอดนิ่ง  เรือที่เทียบท่าเรือโดยที่ไม่มีการดำเนินกิจกรรมการขนถ่ายสินค้า อันเนื่องมาจาก เครื่องจักรชำรุด อยู่ระหว่างการเตรียมการขนถ่าย หรือรอการปิดและเปิดระวางในการขนถ่าย
 
7. เรือจอดซ่อม   เรือที่เทียบท่าเพื่อรอการซ่อมแซมปรับปรุง ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากท่าเรือ ศรีราชาฮาร์เบอร์ ตามข้อ 411 ของเอกสารค่าภาระ
 
8. GRT (GROSS REGISTERED TONNAGE)   ตันจดทะเบียนรวม หมายถึง จำนวนตันรวมของเรือ หรือเรือลำเลียงที่จดทะเบียนไว้ ณ เมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรือนั้นๆ
 
9. ตัน REVENUE TONNE )X)ปปป))))))))))))๗๗เเกดกกเเ น้ำหนักเป็นเมตริกตัน หรือปริมาตรเป็นลุกบาศก์เมตร อย่างใดอย่างหนึ่งที่มีจำนวนมากกว่าใช้เป็นหน่วยในการคิดคำนวณค่าภาระ เกณฑ์มาตรฐานถือว่าปริมาตร 1 ลูกบาศก์เมตร มีน้ำหนักเท่ากับ 1 เมตริกตัน
 
10. พื้นที่ท่าเรือ   พื้นที่ของ ศรีราชา ฮาร์เบอร์ ที่ได้รับการอนุญาตให้ประกอบกิจการท่าเรือ จากกรมเจ้าท่า
 
11. ที่จอดเรือ  ที่จอดเรือต่างๆ  ภายในอาณาบริเวณซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลบำรุงรักษาของท่าเรือและท่าเทียบเรือหมายถึง ท่าเทียบเรือด้านนอกและท่าเทียบเรือด้านใน
 
12. เขตศุลกากร  อาณาบริเวณที่กำหนดเป็นเขตศุลกากร ณ ท่าเทียบเรือ
 
13. ผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออก  เจ้าของสินค้าขาเข้าหรือขาออก หรือบุคคลอื่นซึ่งเป็นผู้ครอบครองหรือมีส่วนได้เสียในสินค้านั้นแม้ชั่วขณะหนึ่ง นับแต่ได้รับมอบจากหรือก่อนส่งออกให้แก่เจ้าของเรือ หรือตัวแทนเจ้าของเรือ
 
14. ที่เก็บสินค้า  สถานที่กองเก็บสินค้าทั้งภายในและภายนอกโรงพักสินค้าหรือคลังสินค้าในเขตศุลกากร
 
15. สินค้ามีค่า  สินค้าที่มีมูลค่าต่อ 1 หีบห่อหรือ 1 ชิ้นหรือ 1 ลูกบาศก์เมตรหรือ 250 กิโลกรัม เกินกว่า 25,000 บาท และเจ้าของสินค้านั้น ประสงค์จะให้ท่าเรือรับผิดชอบตามมูลค่าของสินค้า โดยได้แจ้งเป็นหนังสือให้ท่าเรือทราบล่วงหน้าก่อนเริ่มทำการขนถ่ายสินค้านั้น
 
16. ตู้สินค้า FCL (FULL  CONTAINER  LOAD)  ตู้สินค้าที่ไม่มีการเปิดตู้นำสินค้าออก หรือบรรจุเข้าตู้สินค้าในเขตศุลกากร
 
17. ตู้สินค้า LCL (LESS THAN CONTAINER LOAD)   ตู้มีสินค้าที่มีการเปิดตู้นำสินค้าออก หรือ บรรจุเข้าตู้สินค้าในเขตศุลกากร
 
18. ตู้สินค้าบรรจุเกินขนาด (OVERHEIGHT/OVERWIDTH/OVERLENGTH CONTAINER)  ตู้สินค้าที่บรรจุสินค้าเกินขนาดของตัวตู้สินค้า
 
19. สินค้าหรือตู้สินค้าผ่าน  สินค้าหรือตู้สินค้าที่มีท่าต้นทางและปลายทางอยู่ ณ ท่าเรืออื่น และได้ทำการขนถ่ายขึ้นวางพักบนท่าเรือลงยานพาหนะทางน้ำ ณ ท่าเทียบเรือ แล้วบรรทุกกลับลงเรือลำเดิม เพื่อส่งไปยังเมืองท่าปลายทาง และระหว่างปฏิบัติการนั้นต้องไม่ นำสินค้าหรือตู้สินค้าดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ให้รวมถึงอุปกรณ์ของเรือด้วย
 
20. สินค้าหรือตู้สินค้าถ่ายลำ   สินค้าหรือตู้สินค้า ที่มีการปฎิบัติเช่นเดียวกับสินค้า หรือตู้สินค้าผ่านแต่ได้บรรทุกกลับลงเรือลำอื่น
 
21. สินค้าอันตราย  สินค้าที่อยู่ในทะเบียนสินค้าอันตรายของ International Maritime Organization(IMO)
 
22. สินค้าพิเศษ  สินค้าที่น้ำหนักเกินกว่า 30 ตัน และขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) เกินกว่า 2.5 x 12 x 3 เมตร โดยสินค้าประเภทนี้เจ้าของสินค้าหรือตัวแทน จะต้องดำเนินการจัดหาและดำเนินการ เครื่องมือและเครื่องจักร ในการขนถ่ายสินค้าไปยังหน้าท่าเรือด้วยตนเอง 

23. การคำนวณค่าภาระ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียม ที่เรียกเก็บเป็นตันหรือรายวัน หรือรายชั่วโมง ให้ถือว่าเศษของตัน หรือวัน หรือชั่วโมง เป็น 1 ตัน หรือ 1วัน หรือ 1 ชั่วโมง แล้วแต่กรณี

      เว้นแต่จะกำหนดเป็นอย่างอื่น 

24. ค่าภาระท่าเรือทั้งหมด ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

 

 

 

 
1. "พนักงาน" หมายถึง พนักงานท่าเรือศรีราชาฮาร์เบอร์
2. "ท่าเรือ" หมายถึง ท่าเรือศรีราชาฮาร์เบอร์
3. "วัน" หมายถึง ระยะเวลาจาก 00.00 นาฬิกา ถึง 24.00 นาฬิกา ของวันนั้นๆ เว้นแต่จะกำหนดเป็นอย่างอื่น 
4. "เดือน" หมายถึง เดือนตามปฏิทิน (CALENDAR MONTH)
5. "เรือ" หมายถึง เรือสินค้าหรือเรือเดินทะเลอื่น ๆ เว้นแต่จะกำหนดเป็นอย่างอื่น
6. "เรือจอดนิ่ง" หมายถึงเรือที่เทียบท่าเรือโดยที่ไม่มีการดำเนินกิจกรรมการขนถ่ายสินค้า อันเนื่องมาจาก เครื่องจักรชำรุด อยู่ระหว่างการเตรียมการขนถ่าย หรือรอการปิดและเปิดระวางในการขนถ่าย
7. "เรือจอดซ่อม" หมายถึง เรือที่เทียบท่าเพื่อรอการซ่อมแซมปรับปรุง ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากท่าเรือ ศรีราชาฮาร์เบอร์ ตามข้อ 411 ของเอกสารค่าภาระ
8. "GRT" (GROSS REGISTERED TONNAGE) หรือ ตันจดทะเบียนรวม หมายถึง จำนวนตันรวมของเรือ หรือเรือลำเลียงที่จดทะเบียนไว้ ณ เมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรือนั้นๆ
9. "ตัน" หมายถึง REVENUE TONNE คือ น้ำหนักเป็นเมตริกตัน หรือปริมาตรเป็นลุกบาศก์เมตร อย่างใดอย่างหนึ่งที่มีจำนวนมากกว่าใช้เป็นหน่วยในการคิดคำนวณค่าภาระ เกณฑ์มาตรฐานถือว่าปริมาตร 1 ลูกบาศก์เมตร มีน้ำหนักเท่ากับ 1 เมตริกตัน
10. "พื้นที่ท่าเรือ" หมายถึง พื้นที่ของ ศรีราชา ฮาร์เบอร์ ที่ได้รับการอนุญาตให้ประกอบกิจการท่าเรือ จากกรมเจ้าท่า
11. "ที่จอดเรือ"  หมายถึง ที่จอดเรือต่างๆ  ภายในอาณาบริเวณซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลบำรุงรักษาของท่าเรือและท่าเทียบเรือหมายถึง ท่าเทียบเรือด้านนอกและท่าเทียบเรือด้านใน
12. "เขตศุลกากร" หมายถึง อาณาบริเวณที่กำหนดเป็นเขตศุลกากร ณ ท่าเทียบเรือ
13. "ผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออก" หมายถึง เจ้าของสินค้าขาเข้าหรือขาออก หรือบุคคลอื่นซึ่งเป็นผู้ครอบครองหรือมีส่วนได้เสียในสินค้านั้นแม้ชั่วขณะหนึ่ง นับแต่ได้รับมอบจากหรือก่อนส่งออกให้แก่เจ้าของเรือ หรือตัวแทนเจ้าของเรือ
14. "ที่เก็บสินค้า" หมายถึง สถานที่กองเก็บสินค้าทั้งภายในและภายนอกโรงพักสินค้าหรือคลังสินค้าในเขตศุลกากร
15. "สินค้ามีค่า" หมายถึง สินค้าที่มีมูลค่าต่อ 1 หีบห่อหรือ 1 ชิ้นหรือ 1 ลูกบาศก์เมตรหรือ 250 กิโลกรัม เกินกว่า 25,000 บาท และเจ้าของสินค้านั้น ประสงค์จะให้ท่าเรือรับผิดชอบตามมูลค่าของสินค้า โดยได้แจ้งเป็นหนังสือให้ท่าเรือทราบล่วงหน้าก่อนเริ่มทำการขนถ่ายสินค้านั้น
16. "ตู้สินค้า" FCL (FULL  CONTAINER  LOAD) หมายถึง ตู้สินค้าที่ไม่มีการเปิดตู้นำสินค้าออก หรือบรรจุเข้าตู้สินค้าในเขตศุลกากร
17. "ตู้สินค้า" LCL (LESS THAN CONTAINER LOAD)  หมายถึง ตู้มีสินค้าที่มีการเปิดตู้นำสินค้าออก หรือ บรรจุเข้าตู้สินค้าในเขตศุลกากร
18. "ตู้สินค้าบรรจุเกินขนาด" (OVERHEIGHT/OVERWIDTH/OVERLENGTH CONTAINER) หมายถึง ตู้สินค้าที่บรรจุสินค้าเกินขนาดของตัวตู้สินค้า
19. "สินค้าหรือตู้สินค้าผ่าน"  หมายถึง สินค้าหรือตู้สินค้าที่มีท่าต้นทางและปลายทางอยู่ ณ ท่าเรืออื่น และได้ทำการขนถ่ายขึ้นวางพักบนท่าเรือลงยานพาหนะทางน้ำ ณ ท่าเทียบเรือ แล้วบรรทุกกลับลงเรือลำเดิม เพื่อส่งไปยังเมืองท่าปลายทาง และระหว่างปฏิบัติการนั้นต้องไม่ นำสินค้าหรือตู้สินค้าดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ให้รวมถึงอุปกรณ์ของเรือด้วย
20. สินค้าหรือตู้สินค้าถ่ายลำ หมายถึง สินค้าหรือตู้สินค้า ที่มีการปฎิบัติเช่นเดียวกับสินค้า หรือตู้สินค้าผ่านแต่ได้บรรทุกกลับลงเรือลำอื่น
21. "สินค้าอันตราย" หมายถึง สินค้าที่อยู่ในทะเบียนสินค้าอันตรายของ International Maritime Organization(IMO)
22.  "สินค้าพิเศษ" หมายถึง สินค้าที่น้ำหนัหนักเกินกว่า 30 ตัน และขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) เกินกว่า 2.5 x 12 x 3 เมตร โดยสินค้าประเภทนี้เจ้าของสินค้าหรือตัวแทน จะต้องดำเนินการจัดหาและดำเนินการ เครื่องมือและเครื่องจักร ในการขนถ่ายสินค้าไปยังหน้าท่าเรือด้วยตนเอง
23. การคิดคำนวณค่าภาระ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียม ที่เรียกเก็บเป็นตันหรือรายวัน หรือรายชั่วโมง ให้ถือว่าเศษของตัน หรือวัน หรือชั่วโมง เป็น 1 ตัน หรือ 1 วัน หรือ 1 ชั่วโมง แล้วแต่กรณี เว้นแต่จะกำหนดเป็นอย่างอื่น 
24.  ค่าภาระท่าเรือทั้งหมด  ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

 

 

Sriracha Harbour Public Company Limited
Port Office : 31/4 moo 4, Surasak, Sriracha, Chonburi 20110
Tel. +66(0) 038-773-069-76, 038-773-76, 038-773-078-81
Bangkok Office : 9 U.M. Tower 17th Fl., Ramkhamhaeng Rd., Bangkok 10250
Tel : 662-719-9631-6 Fax: 662-719-9629