ค่าภาระและค่าบริการเรียกเก็บจากเจ้าของเรือหรือตัวแทนเรือ
101 ค่าบริการเรือเข้าท่า (CONSERVANCY DUES)
เป็นค่าบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์และอำนวยความสะดวกตลอดจนความปลอดภัยในการเดินเรือเข้า-ออก บริเวณท่าเรือศรีราชา ฮาร์เบอร์
รวมทั้งค่าบริการในการผูกและปลดเชือกเรือที่เข้า-ออกจากท่าเทียบเรือของเรือที่มีขนาดตั้งแต่ 750 GRT ขึ้นไป ในอัตราดังนี้
101.1 เรือที่มีขนาดตั้งแต่ 750 GRT

บาท/GRT

      7

102 ค่าบริการเรือลากจูง (TUG SERVICE)
เป็นค่าใช้เรือลากจูงในการให้บริการเรือเรียกเก็บตามขนาดของเรือลากจูงและเรือที่ใช้บริการต่อเรือลากจูงหนึ่งลำต่อครั้งในอัตราดังนี้
102.1 ค่าบริการเรือลากจูง

บาท/ครั้ง/ลำ

  
35,000
103 ค่าภาระการใช้ท่าของเรือ (BERTH HIRE )
เป็นค่าใช้ท่าเทียบเรือในการจอดเรือ เรียกเก็บตามขนาดของเรือเป็นรายชั่วโมง ในอัตราดังนี้
103.1 ค่าภาระการใช้ท่าสำหรับเรือบรรทุกสินค้า

บาท/100GRT/ชั่วโมง

 10
104 ค่าภาระการใช้ท่าของเรือประเภทอื่น (BERTH HIRE OF OTHER CRAFT)
 
104.1 จอดเทียบท่าเรือหรือเทียบเรือ
 104.2 ค่าภาระการใช้ท่าของเรือประเภทอื่นขั้นต่ำ

บาท/GRT/วัน

1
1,000

105 ค่าภาระการใช้ท่าของสินค้าทั่วไป (GENERAL CARGO WHARFAGE)
 ค่าภาระสินค้าผ่านท่าที่ใช้ในการดำเนินการขนถ่าย หรือบรรทุกสินค้าทั่วไปขึ้นท่าหรือลงเรือ
105.1 สินค้าขาเข้า
105.2 สินค้าขาออก

บาท/ตัน

45
40
106 ค่าเก็บขยะจากเรือ (GARBAGE CHARGE )
เป็นค่าขยะจากเรือทุกลำ เรียกเก็บตามสถานที่ที่จอดเรือเป็นรายวัน นับตั้งแต่เวลาที่เรือจอด ในอัตรา

บาท/ลำ/วัน

500
107 ค่ารองาน (LABOUR STAND BY CHARGE)
 เรียกเก็บในอัตรา 

บาท/ครั้ง

2,000
108 ค่าธรรมเนียมผู้โดยสารผ่านท่า (PASSENGER FEE )
 เป็นค่าธรรมเนียมผู้โดยสารที่ขึ้นหรือลงเรือ ณ ที่จอดเรือ 

บาท/คน

30
109 ค่าทำความสะอาดท่า (QUAY CLEANING CHARGE )
เป็นค่าทำความสะอาดบริเวณหน้าท่าเทียบเรือ เรียกเก็บเป็นรายวันนับตั้งแต่เวลาที่เรือนั้นจอดเทียบท่า เรียกเก็บในอัตรา

บาท/ลำ/วัน

500

 

Sriracha Harbour Public Company Limited
Port Office : 31/4 moo 4, Surasak, Sriracha, Chonburi 20110
Tel. +66(0) 038-773-069-76, 038-773-76, 038-773-078-81
Bangkok Office : 9 U.M. Tower 17th Fl., Ramkhamhaeng Rd., Bangkok 10250
Tel : 662-719-9631-6 Fax: 662-719-9629