ค่าภาระและค่าบริการเรียกเก็บจากเจ้าของเรือหรือตัวแทนเรือ
201 ค่าภาระยกขนสินค้า (WHARF HANDLING CHARGE)      
 
เรียกเก็บในอัตรา
บาท/ตัน
 
201.1 สินค้าขาเข้า
  45  
  201.1 สินค้าขาออก   39  
         
202 ค่าภาระยกขนสินค้าเพิ่มเติม (ADDITIONAL WHARF HANDLING CHARGES)   บาท/ตัน  
  202.1 สินค้าขาเข้า    26
  202.2 สินค้าขาออก    26
     
203 ค่าภาระแรงงานพิเศษ (EXTRA LABOUR CHARGE) บาท/ตัน
  ค่าใช้แรงงานและสถานที่เพื่อดำเนินการอย่างอื่นเกี่ยวกับสินค้านอกเหนือจากการยกขนสินค้าตามข้อ 201, 202 เรียกเก็บในอัตรา 15
     
204 ค่าภาระฝากสินค้า (CARGO STORAGE ) บาท/ตัน/วัน
 
 
ระยะเวลา (วัน)
  204.1 สินค้าขาเข้า 1-7 8-14 15/Over
            204.1.1 สินค้าทั่วไป 5 10 15
            204.1.2 ยานพาหนะ ที่ไม่บรรจุหีบห่อ 10 20 30
            204.1.3 สินค้าอันตราย 15 30 40
 
204.4 สินค้าขาออก
บาท/ตัน/วัน
  อัตราค่าฝากสินค้าดังนี้   5  
         

 

Sriracha Harbour Public Company Limited
Port Office : 31/4 moo 4, Surasak, Sriracha, Chonburi 20110
Tel. +66(0) 038-773-069-76, 038-773-76, 038-773-078-81
Bangkok Office : 9 U.M. Tower 17th Fl., Ramkhamhaeng Rd., Bangkok 10250
Tel : 662-719-9631-6 Fax: 662-719-9629