ค่าภาระและค่าบริการเรียกเก็บจากเจ้าของเรือหรือตัวแทนเรือ
301 ค่าภาระบรรทุกหรือขนถ่ายตู้สินค้า (CONTAINER STEVEDORAGE)      
 
 
บาท/ตู้/ครั้ง
 
เรียกเก็บในอัตราดังนี้
20' 40' เกิน 40'
  301.1 ปั้นจั่นของท่าเรือ 750 1,300 1,550
  301.2 ปั้นจั่นของเรือ 450 800 950
  301.3 ปั้นจั่นของเรือลำเลียงหรือเรือเดินทะเลชายฝั่ง 150 300 350
302 ค่าภาระการใช้ท่าของตู้สินค้า (CONTAINER WHARFAGE )      
  เรียกเก็บในอัตราดังนี้      
 
302.1 ตู้สินค้าขาเข้า
บาท/ตู้
 
     302.1.1 ณ ท่าเทียบเรือ วางพักที่ลานเก็บตู้สินค้า
20' 40' เกิน 40'
                 302.1.1.1 ตู้สินค้า FCL 1,100 1,600 1,700
                 302.1.1.2 ตู้สินค้า LCL 2,700 4,400 4,700
                 302.1.1.3 ตู้สินค้าเปล่า 350 550 600
 
302.2 ตู้สินค้าขาออก
บาท/ตู้
 
     302.2.1 ณ ท่าเทียบเรือ ส่งมอบโดยตรงทางบกหรือทางน้ำ
20' 40' เกิน 40'
                302.2.1.1 ตู้สินค้า FCL 800 1,200 1,300
                302.2.1.2 ตู้สินค้า LCL 2,200 3,500 3,800
                302.2.1.3 ตู้สินค้าเปล่า 350 550 600
303 ค่าภาระตู้สินค้าเปลี่ยนสถานภาพ (CHANGE OF CONTAINER STATUS CHARGE)  
 
เรียกเก็บเพิ่มจากค่าภาระการใช้ท่าของตู้สินค้าขาเข้าตามข้อ 302.1 ในอัตรา
บาท/ตู้
  303.1 ตู้สินค้าขนาด 20 ฟุต   300  
  303.2 ตู้สินค้าขนาด 40 ฟุต   450  
  303.3 ตู้สินค้าขนาดเกิน 40 ฟุต   500  
304 ค่าภาระตู้สินค้าที่ยกเลิก (SHUT-OUT-CONTAINER CHARGE)  
 
เรียกเก็บเพิ่มในอัตราดังนี้
บาท/ตู้
  304.1 ตู้สินค้าขนาด 20 ฟุต   300  
  304.2 ตู้สินค้าขนาด 40 ฟุต   450  
  304.3 ตู้สินค้าขนาดเกิน 40 ฟุต   500  
305 ค่าภาระตู้สินค้าผ่านท่าหรือถ่ายลำ (SHIFTING OR TRANSSHIPMENT CONTAINER CHARGE)  
 
เรียกเก็บเมื่อขนถ่ายจากเรือหรือบรรทุกลงเรือในอัตรา :
บาท/ตู้
  305.1 วางพักบนท่าหรือยานพาหนะทางบก 20' 40' เกิน 40'
           305.1.1 ตู้มีสินค้า 500 800 850
           305.1.2 ตู้สินค้าเปล่า 250 400 450
  305.2 วางพักบนยานพาหนะทางน้ำ      
           305.2.1 ตู้มีสินค้า 350 500 550
           305.2.2 ตู้สินค้าเปล่า 200 300 320
306 ค่าภาระยกขนตู้สินค้า (LIFT ON / LIFT OFF CHARGES)  
 
306.1 ยกตู้สินค้าขาเข้าขึ้นบนยานพาหนะ
บาท/ตู้
            306.1.1 นำออกนอกเขตศุลกากรทางบก 20' 40' เกิน 40'
            306.1.1.1 ตู้สินค้า FCL 670 1,000 1,070
            306.1.1.2 ตู้สินค้าเปล่า 240 360 380
  306.2 ยกตู้สินค้าขาออกลงจากยานพาหนะ      
  306.2.1 นำผ่านท่าเข้าเขตศุลกากรทางบก      
  306.2.1.1 ตู้สินค้า FCL 500 750 800
  360.2.1.2 ตู้สินค้าเปล่า 240 360 380
307 ค่าภาระการจัดเรียงตู้สินค้าใหม่ (RE-LOCATION CHARGE )  
 
เรียกเก็บในอัตราดังนี้ :
บาท/ตู้
  307.1 ตู้สินค้าขนาด 20 ฟุต   300  
  307.2 ตู้สินค้าขนาด 40 ฟุต   510  
  307.3 ตู้สินค้าขนาดเกิo 40 ฟุต   600  
308 ค่าภาระเคลื่อนนย้ายตู้สินค้ากรณีพิเศษ (EXTRA CONTAINER MOVEMENT CHARGES) บาท/ตู้/ครั้ง
 
ค่าเคลื่อนย้ายตู้สินค้าตามคำร้องขอจากเจ้าของเรือหรือตัวแทนเจ้าของเรือ เรียกเก็บในอัตรา :
20' 40' เกิน 40'
  308.1 ย้ายภายในพื้นที่วางตู้สินค้าเดียวกัน 300 510 600
  308.2 ย้ายจากพื้นที่วางตู้สินค้าหนึ่งไปอีกที่หนึ่ง 830 1,250 1,430
309 ค่าภาระฝากตู้สินค้า (CONTAINER STORAGE) บาท/ตู้/วัน
 
309.1 ตู้สินค้าขาเข้า
ระยะเวลา (วัน)
  309.1.1 ตู้มีสินค้า 1-7 8-14 เกิน 40'
  309.1.1.1 ตู้ขนาด 20 ฟุต 125 250 400
  309.1.1.2 ตู้ขนาด 40 ฟุต 250 500 800
  309.1.1.3 ตู้ขนาดเกิน 40 ฟุต 300 600 950
  309.1.2 ตู้สินค้าเปล่า บาท/ตู้/วัน
  309.1.2.1 ตู้ขนาด 20 ฟุต   25  
  309.1.2.2 ตู้ขนาด 40 ฟุต   50  
  309.1.2.3 ตู้ขนาดเกิน 40 ฟุต   60  
310 ค่าบริการชั่งตู้สินค้า (CONTAINER WEIGHING SERVICE)  
 
เป็นค่าใช้เครื่องชั่งตู้สินค้าเมื่อมีการขอชั่ง เรียกเก็บในอัตรา :
บาท/ตู้/ครั้ง
  310.1 ตู้ขนาด 20 ฟุต   30  
  310.2 ตู้ขนาด 40 ฟุต   40  
  310.3 ตู้ขนาดเกิน 40 ฟุต   50  
         
         

 

Sriracha Harbour Public Company Limited
Port Office : 31/4 moo 4, Surasak, Sriracha, Chonburi 20110
Tel. +66(0) 038-773-069-76, 038-773-76, 038-773-078-81
Bangkok Office : 9 U.M. Tower 17th Fl., Ramkhamhaeng Rd., Bangkok 10250
Tel : 662-719-9631-6 Fax: 662-719-9629