ค่าภาระและค่าบริการเรียกเก็บจากเจ้าของเรือหรือตัวแทนเรือ
401 ปั้นจั่นวิ่งบนรางหน้าท่า (RAIL MOUNTED SHIP/SHORE CRANE 25 MT.)  
 
401.1 สินค้าทั่วไปน้ำหนักไม่เกิน 25 ตัน
บาท/ชั่วโมง
 
(ค่าเช่าขั้นต่ำ 4 ชั่วโมง)
5,000
402 ค่าธรรมเนียมยานพาหนะเครื่องมือยกขนผ่านท่า (ADMISSION FEE FOR VEHICLES AND EQUIPMENTS)  
 
402.1 ค่าธรรมเนียมผ่านท่า
 
 
ค่านำยานพาหนะและเครื่องมือยกขนเข้ามาในเขตท่าเรือ เรียกเก็บในอัตรา :
บาท/คัน/เที่ยว
  402.1.1 รถบรรทุกไม่เกิน 10 ล้อ 30
  402.1.2 รถบรรทุกเกิน 10 ล้อ 100
  402.1.3 รถหัวลาก 50
  402.1.4 รถพ่วงพร้อมหัวลาก 100
  402.1.5 รถยก 100
  402.1.6 รถยกตู้สินค้า 200
  402.1.7 รถปั้นจั่นขนาดยกได้ไม่เกิน 100 ตัน 300
  402.1.8 รถปั้นจั่นขนาดยกได้ไม่เกิน 100-200 ตัน 400
  402.1.9 รถปั้นจั่นขนาดยกได้ไม่เกิน 200-300 ตัน 500
  402.1.10 รถปั้นจั่นขนาดยกได้เกิน 300 ตัน 600
  402.1.11 รถบัสผู้โดยสาร 100
  402.1.12 รถตู้ผู้โดยสาร 50
  402.1.13 รถยนต์ส่วนบุคคล 30
  402.1.14 รถขุด 100
  402.1.15 Bulldozer 100
  402.1.16 Pay Loader 100
  402.1.17 Lowbase trailer more than 2 axles 130/Axle
  402.2 ค่าธรรมเนียมอยู่ในเขตท่าเรือ  
  ค่าอยู่ของยานพาหนะและเครื่องมือยกขนในเขตท่าเรือเกิน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาที่นำเข้าเรียกเก็บเป็นรายวันในอัตรา : บาท/คัน/เที่ยว
  402.2.1 รถบรรทุกไม่เกิน 10 ล้อ 200
  402.2.2 รถบรรทุกเกิน 10 ล้อ 250
  402.2.3 รถหัวลาก 100
  402.2.4 รถพ่วงไม่เกิน 6 ล้อ 100
  402.2.5 รถพ่วง 8 ล้อหรือ 10 ล้อ 200
  402.2.6 รถพ่วงเกิน 10 ล้อ 250
  402.2.7 รถยก 200
  402.2.8 รถยกตู้สินค้า 300
  402.2.9 รถปั้นจั่นขนาดยกได้ไม่เกิน 100 ตัน 500
  402.2.10 รถปั้นจั่นขนาดยกได้ไม่เกิน 100-200 ตัน 600
  402.2.11 รถปั้นจั่นขนาดยกได้ไม่เกิน 200-300 ตัน 700
  402.2.12 รถปั้นจั่นขนาดยกได้เกิน 300 ตัน 800
403 ค่าธรรมเนียมปั้นจั่นลอยน้ำ (FLOATING CRANE FEE) บาท/ชั่วโมง
 
ค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงานของปั้นจั่นลอยน้ำเอนยชนภายในเขตท่าเรือศรีราชา ฮาร์เบอร์
1,000
404 ค่าเช่าเรือบริการ (HIRE OF SERVICE BOAT) บาท/ชั่วโมง
 
เรียกเก็บในอัตรา :
3,000
405 ค่าบริการเครื่องชั่ง (WEIGHING SERVICE ) บาท/คัน/เที่ยว
 
เรียกเก็บในอัตรา :
30
406 รถปั้นจั่นเคลื่อนที่ 45 ตัน (MOBILE CRANE capacity 45 MT.) บาท/ตัว/ชั่วโมง
 
406.1 สำหรับทำงานในเขตท่าเรือศรีราชา ฮาร์เบอร์ ( ค่าเช่าชั้นต่ำ 2 ชั่วโมง)
2,500
407 รถยก (FORK LIFT TRUCK) บาท/ตัว/ชั่วโมง
 
407.1 ขนาด 3 ตัน
400
  407.2 ขนาด 5 ตัน 600
  407.3 ขนาด 7 ตัน 750
  407.4 ขนาด 10 ตัน 1,000
  407.7 ขนาด 23 ตัน 3,200
  (รถยกทุกขนาดค่าเช่าขั้นต่ำ 2 ชั่วโมง)  
408 ค่าเช่า HOPPER บาท
 
เรียกเก็บในอัตรา :
3,000
409 ค่าเช่า SLIDER                                                                                               บาท/ตัว/วัน
 
เรียกเก็บในอัตรา :
3,500
410 ค่าเช่า IRON PAIL บาท/ตัว/วัน
 
เรียกเก็บในอัตรา :
400
411 ค่าเช่า ORANGE PEEL / CLAM SHELL บาท/ตัว/วัน
 
เรียกเก็บในอัตรา :
4,000
412 FIRE GUARD SERVICE บาท/ตัว/วัน
 
Fire guard charge shell apply for vessel required and grant to do hot work. Fire grard service including stand by of portable fire pump capacity 33 HP.
500
413 รถยก (FORK LIFT TRUCK) บาท/ตัน
 
Minimum 50 Tones supply
100
     
     

 

Sriracha Harbour Public Company Limited
Port Office : 31/4 moo 4, Surasak, Sriracha, Chonburi 20110
Tel. +66(0) 038-773-069-76, 038-773-76, 038-773-078-81
Bangkok Office : 9 U.M. Tower 17th Fl., Ramkhamhaeng Rd., Bangkok 10250
Tel : 662-719-9631-6 Fax: 662-719-9629